About SID Bank
Mednarodno sodelovanje

SID banka vzdržuje razvejano mednarodno dejavnosti tako prek članstva v mednarodnih organizacijah in združenjih, kot tudi z aktivnimi povezavami z institucijami, ki delujejo na enakih oziroma sorodnih področjih (predvsem razvojno-finančne inštitucije, komercialne banke, zavarovalnice in pozavarovalnice ter izvozno-kreditne agencije). Z izmenjavo informacij in najboljših praks, dobrimi odnosi in drugimi oblikami sodelovanja finančne institucije zmanjšujejo tveganja, ki so jim vsakodnevno izpostavljene.

Članstvo v mednarodnih (bančnih) združenjih

Evropsko združenje dolgoročnih investitorjev - ELTI (European Long-Term Investors Association)

Evropsko združenje dolgoročnih investitorjev (ELTI) je bilo ustanovljeno v Parizu po objavi Zelene knjige Evropske komisije o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva, julija 2013. Združuje nacionalne razvojne in spodbujevalne banke ter institucije, ki ponujajo finančne rešitve, prilagojene specifičnim potrebam njihovih držav in gospodarstev. Cilj ELTI je spodbujati dolgoročne naložbe v skladu s cilji in pobudami, ki jih je razvila Evropska unija za spodbujanje trajnostne, pametne in vključujoče rasti ter ustvarjanja delovnih mest.

SID banka je članica združenja že vse od njegove ustanovitve. 

Več informacij

 

Evropsko združenje javnih bank - EAPB (European Association of Public Banks)

Evropsko združenje javnih bank (EAPB) deluje od leta 2000 in je glas evropskega javnega bančnega sektorja. EAPB neposredno in posredno zastopa več kot 90 finančnih institucij. Članice so nacionalne in regionalne promocijske banke, agencije za financiranje občin in javne poslovne banke po vsej Evropi. Člani EAPB zagotavljajo finančne storitve in financiranje projektov, ki podpirajo trajnostni gospodarski in družbeni razvoj, med drugim z dejavnostmi, ki segajo od financiranja podjetij in spodbujanja bolj zelenega gospodarstva do financiranja socialnih stanovanj, zdravstvenega varstva, izobraževanja in javne infrastrukture na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Več informacij

 

Mreža evropskih finančnih institucij za mala in srednja podjetja – NEFI (Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises)

Mreža evropskih finančnih institucij za mala in srednja podjetja (NEFI), ki je bila ustanovljena leta 1999, sestavljajo finančne institucij iz držav članic Evropske unije. NEFI vodi stalen dialog z institucijami Evropske unije in drugimi združenji, ki se ukvarjajo z malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), zagotavlja strokovno znanje in nasvete administraciji EU in njenim finančnim institucijam v načrtovanju in implementaciji finančnih shem za MSP-je, omogoča dostop MSP-jem do EU in nacionalnih finančnih shem, namenjena pa je tudi izmenjavi izkušenj med članicami in pomoči pri aktivnostih, povezanih z MSP-ji.

Več informacij

 

Mednarodni bančni konzorcij Kitajske in držav SVE (17+1) - CCEE (China Central and Eastern Europe Investment CO-Operation Fund)

Pobuda za sodelovanje med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajsko se nanaša na razvoj področij gospodarstva, infrastrukture, izobraževanja, znanosti, kulture in drugih področij. V okviru gospodarskega sodelovanja je vzpostavljeno tudi sodelovanje med razvojnimi bankami pobude. 

Več informacij

 

Članstvo v zavarovalnih združenjih

Mednarodno združenje zavarovateljev kreditov in investicij – Bernska unija (The International Union of Credit and Investment Insurers)

Bernska unija je bila ustanovljena leta 1934 kot mednarodna neprofitna organizacija – globalna skupnost več kot 80 največjih in najaktivnejših izvozno-kreditnih agencij ter drugih javnih in zasebnih finančnih inštitucij kot so na primer britanski ECGD, EXIM Banka ZDA, nemški EulerHermes, francoska COFACE, nizozemsko-nemški Atradius, japonska NEXI, avstrijska OeKB, italijanska SACE, MIGA idr. S podporo izvozu in izhodnim investicijam članice Bernske unije spodbujajo mednarodno trgovino in investicije tako na visoko razvitih kot razvijajočih se trgih. V tem okviru nudijo zavarovanje in/ali financiranje izvoznikom oziroma njihovim bankam pred političnimi in komercialnimi riziki. 

Več informacij

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Delovna skupina za izvozne kredite in kreditna jamstva) – OECD Export Credits Group (Working Party on Export Credits and Credit Guarantees)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je mednarodna organizacija, ki si prizadeva za oblikovanje boljših politik za boljše življenje. Njen cilj je oblikovati politike, ki spodbujajo napredek, enakost, priložnosti in blaginjo za vse. OECD deluje prek več kot 300 odborov, strokovnih in delovnih skupin, ki pokrivajo skoraj vsa področja oblikovanja politik in predlagajo rešitve, ocenjujejo podatke in uspehe politik ter pregledujejo politične ukrepe med državami članicami.

SID banka v imenu Republike Slovenije kot njena izvozna kreditna agencija (IKA) sodeluje v Delovni skupini za izvozne kredite in kreditna jamstva, pod katere okriljem potekajo razprave  o sistemih izvoznih kreditov in poslovnih dejavnostih članic, usklajevanje nacionalnih politik izvoznih kreditov v zvezi z vprašanji dobrega upravljanja, ukrepi proti podkupovanju, okoljska in socialna skrbnost ter trajnostno posojanje. 

Več informacij

 

Svet EU (Skupina za izvozne kredite) – Council of the European union (Exports Credit Group)

Svet EU je leta 1960 ustanovil skupino za izvozne kredite za usklajevanje financiranja, jamstev, zavarovanja in pozavarovanja izvoznih poslov, ki jih podpirajo proračuni držav članic. Skupina, katere članica je v imenu Republike Slovenije tudi SID banka, zagotavlja, da v okviru skupne trgovinske politike EU države članice ne spodkopavajo druga drugo na mednarodni ravni in ne ustvarjajo nelojalne konkurence.

Več informacij

 

Delničarka v mednarodnih združenjih

Evropski investicijski sklad – EIF (European Investment Fund)

EIF je specializirani ponudnik tveganega financiranja v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP) po vsej Evropi. Njegovi delničarji so Evropska investicijska banka (EIB), Evropska unija ter širok nabor javnih in zasebnih bank ter finančnih institucij, med njimi tudi SID banka. Dejavnosti izvaja z lastnimi sredstvi ali tistimi, ki jih zagotavljajo Evropska investicijska banka, Evropska komisija, države članice EU ali druge tretje osebe. Z razvojem in ponudbo ciljno usmerjenih finančnih produktov svojim posrednikom, kot so banke, garancijske in lizinške družbe, ponudniki mikrokreditov in skladi zasebnega kapitala, povečuje dostop MSP do financiranja.

SID banka je v Sloveniji posrednica sredstev EIF, in sicer prek:

  • t. i. Junckerjevega sklada oz. EFSI (European Fund for Strategic Investments) v okviru katerega je bila ustanovljena EIF-NPI Equity Platform katere ustanovna članica je tudi SID banka. Platforma je namenjena spodbujanju znanja in izmenjave najboljših praks med EIF in nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami držav članic EU. Kontakt: gasper.jez@sid.si
  • Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (The Slovene Equity Growth and Investment Programme - SEGIP) za lastniško financiranje podjetij v fazi rasti. Kontakt: natalija.stosicki@sid.si

Več informacij

 

Investicijski sklad Pobude treh morij – 3SIIF (Three Seas Initiative Investment Fund)

Investicijski sklad Pobude treh morij je naložbeni sklad za financiranje ključnih infrastrukturnih projektov v regiji Treh morij, ki obsega 12 držav članic Evropske unije med Baltikom, Črnim morjem in Jadranom, tudi Slovenijo. Glavni cilj sklada so vlaganje v prometno, energetsko in digitalno infrastrukturo na osi sever-jug v državah treh morij (med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem) ter zmanjševanje razlik v razvitosti posameznih regij Evropske unije. Sklad upravlja Amber Infrastructure Group, neodvisni specializirani upravljavec mednarodnih naložb.

Vlagateljice so že številne razvojne banke držav treh morij, med njimi tudi SID banka.

Več o možnosti, ki jih sklad ponuja slovenskim podjetjem si lahko preberete tu.

 

 

Viri SID banke

InvestEU Advisory Hub

Svetovalno vozlišče InvestEU je predvideno kot osrednja vstopna točka za predlagatelje projektov in posrednike, ki iščejo svetovalno podporo in tehnično pomoč v zvezi s centralno upravljanimi investicijskimi skladi EU.

Podjetja se za svetovanje lahko obrnete na SID banko, ki je lokalni partner vozlišča v Sloveniji.

Kontakt: gasper.jez@sid.si

Več informacij

 

EIAH (European Investment Advisory Hub)

Hub, ki sta ga zasnovali Evropska investicijska banka (EIB) in Evropska komisija (EC), deluje kot enotna vstopna točka v celovito ponudbo svetovalnih storitev in tehnične pomoči. Namen Huba je zagotoviti ciljno usmerjeno podporo za identifikacijo, pripravo in razvoj investicijskih projektov po vsej Evropski uniji. Nacionalne razvojna banke in druge razvojne institucije delujejo kot vstopne točke za storitve Huba v posameznih državah članicah EU in nudijo investicijsko svetovanje za izvedbo lokalnih projektov.

Podjetja se za svetovanje lahko obrnete na SID banko, ki je lokalni partner EIAH za Slovenijo.

Kontakt: gasper.jez@sid.si

Več informacij

 

Poleg intenzivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah SID banka vzdržuje in razvija tudi tesno bilateralno sodelovanje s številnimi razvojnimi bankami, izvozno-kreditnimi agencijami in drugimi finančnimi inštitucijami.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.