Naložbeni načrt za Evropo

SID banka - vstopna točka za Slovenijo za Naložbeni načrt za Evropo

SID banka je 26. novembra 2015 z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju, na podlagi katerega banki skupaj delujeta v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH).

SID banka je tako uradno postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih Naložbenega načrta za Evropo oz. konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Naložbeni program kapitalske rasti za lastniško financiranje slovenskih podjetij

SID banka ter Evropski investicijski sklad (EIF) sta 16. novembra 2017 vzpostavila svoj prvi, 100 milijonov evrov obsežen investicijski program “Slovenski naložbeni program kapitalske rasti” (v nadaljevanju: program). Cilj programa je lastniško podpreti slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, mid-cap podjetja z do 3000 zaposlenimi ter ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji. Program je podprl Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki predstavlja jedro Naložbenega načrta za Evropo.

Podrobne informacije za zainteresirane upravljavce skladov

EIF in SID banka sta na podlagi 15-letnega strateškega partnerstva skupaj razvili program, v katerega sta vložili vsaka po 50 milijonov evrov. Pričakuje se, da bo program mobiliziral lastniško financiranje v Sloveniji oziroma dodatne naložbe zasebnega sektorja v delniške investicijske sklade zasebnega kapitala, s ciljem podpreti upravljavce takšnih skladov, katerih naložbeni fokus v pomembnem obsegu predstavljajo slovenska podjetja. Poleg lastniškega financiranja slovenskih podjetij prek skladov zasebnega kapitala bo program podprl lastniško financiranje slovenskih podjetij tudi v obliki soinvestiranja.

Program, ki pokriva vse gospodarske dejavnosti, bo na podlagi mandata SID banke upravljal in izvajal EIF, ki je največji upravljavec skladov v EU. Del sredstev, razpoložljivih v okviru programa, v obsegu najmanj 40 milijonov evrov, bo namenjen doseganju dodatnega cilja - to je razvoja trga in inštitucionalnih zmogljivosti lastniškega financiranja v Sloveniji. EIF bo zato v letu 2018 objavil ločen postopek izbire upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki bo naslavljal zlasti tiste upravljavce skladov, ki bodo v Sloveniji in naložbeno osredotočeni na Slovenijo.

Program je eden prvih programov lastniškega financiranja, ki jih je na podlagi t. i. EIF-NPI Equity Platforme, katere soustanovitelja sta SID banka in EIF, in Naložbenega načrta za Evropo vzpostavil EIF v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi inštitucijami (NPI) v Evropski uniji. Program predstavlja skupno delovanje SID banke kot NPI in EIF.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.