Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)

Želite zgraditi nove obrate za predelavo lesa ali tehnološko posodobiti obstoječe obrate za predelavo lesa, razviti izdelke z visoko dodano vrednostjo?

Ste podjetje z najmanj 2 zaposlenima in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti?

Kredit lahko pridobite

 • Če ste samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga

 • Če se bodo dela končala v 5-ih letih po odobritvi kredita in se bodo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko začnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.

 • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Informativno brestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 2 do 20 let.

 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 6 let.

 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za:

1. Naložbe v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, in sicer za:

 • gradnjo novih obratov* za predelavo lesa v skladu z najboljšo dostopno tehnologijo,

 • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa,

 • novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov,

 • novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesnih proizvodov,

 • novo tehnloško opremo za proizvodnjo lesnih proizvodov in povečanje števila zaposlenih, proizvodnje ali dodane vrednosti. 

* Obrat za predelavo lesa: proizvodna enota za proizvodnjo proizvodov iz lesa v dejavnostih obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali proizvodnja pohištva (po SKD 2008, C16 ali C31).

2. Kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 mesecev od oddaje vloge za financiranje, in obsegajo:

 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
 • stroške dela in povračila v zvezi z delom,
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo vaš razvoj.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.