Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI)

Želite razviti ali uvesti nov oziroma izboljšan produkt, proces ali storitev? Želite izvajati spremembe v proizvodnem procesu, izdelati prototipe ipd.?

Preberite, kako smo izvedli prvo neposredno financiranje iz Sklada skladov.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.

 • Samostojni podjetnik.

 • Malo in srednje veliko podjetje.

 • Veliko podjetje.

 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.

 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.

 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). Mesečna odplačila.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo nad 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.

 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.

 • Se bo projekt izvajal v Sloveniji, se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil.

 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva za:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.

 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.

 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.

 • Naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo razvoj, raziskave in inovacije vašega podjetja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok in oddaja vloge   

Sredstva po programu RRI so znova na voljo tudi pri SID banki. Oddaja vloge je mogoča tudi pri Nbanki in Gorenjski banki.

Rok za črpanje kredita

6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Kontakt

Telefon: 01 2007 514, e-naslov sklad.skladov@sid.si

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.