Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE)

Želite celovito energetsko prenoviti vašo javno stavbo? 

Jo želite celovito prenoviti po sodobnih merilih energetske učinkovitosti?  

Preberite, kako je občina Log - Dragomer s sredstvi SID banke oživila nekdanjo Staro šolo Log. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno.
 • Podjetja ESCO.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6‑mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0 %, ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5 % pribitka sredstev EKP in min. 37,5 % pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 5 do 25 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljen projekt predstavlja skupek ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.
 • Je projekt zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi gradbene stroke ter mednarodnimi in nacionalnimi smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb.
 • So upravičeni stroški projekta skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 
 • Se bo projekt izvajal v Republiki Sloveniji.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil.

Kredit lahko pridobite tudi takrat, ko se upravičeni stroški projekta delno že sofinancirajo z nepovratnimi javnimi sredstvi pristojnega ministrstva, vendar le tako, da se upravičeni stroški projekta s kreditom financirajo največ do 100 % in ne prihaja do dvojnega financiranja.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči "de minimis", ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč "de minimis" se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega kohezijskega sklada.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, in zajemajo:

 • stroške storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje, inženiring itd., skupno največ 12 % vseh stroškov brez DDV),
 • stroški gradnje in nakupa opreme,
 • stroški informiranja in komuniciranja (največ 1 % vseh stroškov brez DDV),
 • stroški plač.

 

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevamo k pozitivnim spremembam pri porabi energije v vseh sektorjih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023. Vlogo oddajte na e-naslov: sklad.skladov@sid.si 

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Kontakt

Telefon: 01 2007 514 ali e-naslov: sklad.skladov@sid.si

 

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.