Mala in srednja podjetja
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE)

Želite celovito energetsko prenoviti vašo javno stavbo? 

Jo želite celovito prenoviti po sodobnih merilih energetske učinkovitosti?  

Preberite, kako je občina Log - Dragomer s sredstvi SID banke oživila nekdanjo Staro šolo Log. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno.
 • Podjetja ESCO.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6‑mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0 %, ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5 % pribitka sredstev EKP in min. 37,5 % pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 5 do 25 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljen projekt predstavlja skupek ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.
 • Je projekt zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi gradbene stroke ter mednarodnimi in nacionalnimi smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb.
 • So upravičeni stroški projekta skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 
 • Se bo projekt izvajal v Republiki Sloveniji.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil.

Kredit lahko pridobite tudi takrat, ko se upravičeni stroški projekta delno že sofinancirajo z nepovratnimi javnimi sredstvi pristojnega ministrstva, vendar le tako, da se upravičeni stroški projekta s kreditom financirajo največ do 100 % in ne prihaja do dvojnega financiranja.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči "de minimis", ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč "de minimis" se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega kohezijskega sklada.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, in zajemajo:

 • stroške storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje, inženiring itd., skupno največ 12 % vseh stroškov brez DDV),
 • stroški gradnje in nakupa opreme,
 • stroški informiranja in komuniciranja (največ 1 % vseh stroškov brez DDV),
 • stroški plač.

 

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevamo k pozitivnim spremembam pri porabi energije v vseh sektorjih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023. Vlogo oddajte na e-naslov: sklad.skladov@sid.si 

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Kontakt

Telefon: 01 2007 514 ali e-naslov: sklad.skladov@sid.si

 

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.