Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Načrtujete gradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture?

Vaš projekt prispeva k ciljem trajnostne urbane strategije ene od 11 slovenskih mestnih občin?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Mestne občine.
 • Občinski javni stanovanjski skladi.
 • Druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami ali z javnimi površinami.
 • Stanovanjske kooperative, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije.  

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 500.000 € do 7.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV, ki na dan oddaje vloge za financiranje niso starejši od 2 let in so nastali največ 4 leta po odobritvi financiranja.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0 %, ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5 % pribitka sredstev EKP in min. 37,5 % pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 3 do 25 let. Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavo predmeta financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.  

Kredit lahko pridobite, če

 • Projekt predstavlja gradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa območij, ki so prepoznana kot degradirana urbana območja (območja DUO) ali območja s sumom socialne in/ali okoljske degradacije. 
 • Projekt prispeva k ciljem trajnostne urbane strategije ene od 11 slovenskih mestnih občin.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega kohezijskega sklada.  

Svetujemo in financiramo 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte urbanega razvoja, kot so predvideni v trajnostnih urbanih strategijah (TUS) 11 mestnih občin. 

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.  

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023. Vlogo oddajte na e-naslov: sklad.skladov@sid.si 

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita

Kontakt

Telefon: 01 2007 514 ali e-naslov: sklad.skladov@sid.si 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.