Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV-2?

Potrebujete kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije, kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev, povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi epidemije covid-19?

Imate znanja in izkušnje za proizvodnjo izdelkov, potrebnih za preprečevanje širjenja virusa in za zdravljenje, vendar nimate zadosti sredstev za nakup opreme za njihovo proizvodnjo?

Kdo lahko pridobi kredit

 • MSP
 • Velika podjetja

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Veliko podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B-.
 • Kredit se ne nameni za opravljanje primarne kmetijske proizvodnje, proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva ali za nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije covid-19 ali ki proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za preprečevanje širjenja virusa ali za zdravljenje, lahko nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga,
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1. 2. 2020.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije covid-19.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev.

Vlogo lahko oddate preko spodnjega gumba "Oddaja vloge". 

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.