Poroštvo RS (ZDLGPE)

Republika Slovenija je z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) pooblastila SID banko, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev poroštva.

Skupni znesek glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v skladu s tem zakonom in za katere velja poroštvo Republike Slovenije, je 2 milijardi evrov. 

Zakon je bil objavljen v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 61/2020) dne 30.04.2020 in pričel veljati s 01.05.2020. Dne 23.10.2020 (Uradni list RS, št. 152/2020 - ZZUOOP) je država ukrep zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu po ZDLGPE podaljšala do 30.06.2021. Dodatne spremembe zakona so stopile v veljavo z dnem 28.11.2020 (Uradni list RS, št. 175/2020 - ZIUOPDVE).

Na podlagi 17. člena ZDLGPE je bila nova Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE objavljena v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 90/2020) dne 24.06.2020 in pričela veljati s 25.06.2020 (v nadaljevanju uredba). Nova uredba tako v celoti nadomešča prejšnjo (Uradni list RS, št. 67/2020) z dne 13.05.2020.

Poslovne banke pridobijo poroštvo RS  s sklenitvijo kreditne pogodbe, ki izpolnjuje vse pogoje kot jih določata zakon in uredba. Skladno s prvim odstavkom drugega člena uredbe, kreditna pogodba v skladu s 5. členom ZDLGPE, začne veljati, ko SID banka opravi pregled seznama za preverjanje pogojev iz četrtega odstavka 5. člena uredbe in banki v treh delovnih dneh zavezujoče potrdi podelitev poroštva.

Poroštvo Republike Slovenije se bo izpolnilo v denarju.


Rok za sklenitev kreditnih pogodb po ZDLGPE se je iztekel 30. 6. 2021.

Po stanju na dan 30. 6. 2021 od skupnega zneska glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v skladu z ZDLGPE in za katere velja poroštvo Republike Slovenije, v višini 2.000.000.000,00 EUR* (*po drugem odstavku 7. člena ZDLGPE) znaša:

  • vsota glavnic sklenjenih kreditov (porabljena kvota) v višini: 83.480.017,21 EUR,
  • vsota glavnic odobrenih kreditov (rezervirana kvota) v višini: /.

SID banka objavlja te podatke skladno s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE (Uradni list RS, št. 90/20).

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.