Best Practices
Občina Ankaran

CPS je strateški dokument, ki je namenjen doseganju ciljev občine na področju urejanja prometa s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu ter spodbujanju uporabe trajnostnih oblik mobilnosti.

Nepovratna sredstva SID banke za Celostno prometno strategijo Občine Ankaran

V SID banki smo pred kratkim začeli z dejavnostmi na področju razvoja celostne prometne strategije (CPS) občine Ankaran. Ker gre za mlado občino ustanovljeno leta 2015 je izdelava CPS-ja ključen dokument za nadaljnji razvoj občine.

Celostna prometna študija je dokument, ki predstavlja ključno orodje pri načrtovanju prometa in ga potrebuje vsaka slovenska občina. Na podlagi teh študij se pripravi strategija, ki temelji na usklajevanju konceptov gospodarskega razvoja, socialne pravičnosti in kakovosti okolja. Koristi dobro zastavljene celostne prometne strategije prinašajo večjo varnost in kakovost bivanja v urbanih središčih in njenem okolju, boljše zdravje prebivalstva in nenazadnje krepitev lokalne ekonomije, katere učinki so vidni tako srednje- kot dolgoročno.

Vodja oddelka za razvoj in investicije na občini Ankaran, mag. Aleks Abramović o strateškem dokumentu CPS pravi: »Celostna prometna strategija (CPS) predstavlja strateški dokument, ki je namenjen doseganju ciljev Občine na področju urejanja prometa s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji in osebe z gibalnimi ovirami, ter spodbujanju uporabe trajnostnih  oblik mobilnosti.«

Pri razvoju dokumenta sodelujejo strokovnjaki s področja  prometa, urbanizma in drugih organizacij, ki so ključne, da celostna strategija vključi in obravnava vse plati trajnostnega razvoja. Pomemben vidik dokumenta so tudi posvetovanja z občani, vključevanje javnosti in anketiranja o predlogih, možnostih sprememb strategije in najboljših variantah za umestitev CPS v občini. Koncept CPS tako zajema celoten niz vprašanj kaj želimo doseči, kako to najlažje uresničiti, vključitev vseh relevantnih deležnikov v sam proces izdelave CPS in sprotno merjenje učinkov.

Za sodelovanje pri izdelavi CPS občine Ankaran je SID banka na javnem razpisu izbrala podjetje PNZ, svetovanje in projektiranje, d.o.o., ki bo pripravilo celostno operativno strategijo.

Za projekt izdelave strategije bo SID banka v celoti zagotovila nepovratna sredstva iz naslova Evropske investicijske banke (EIB) za projekte investicijskih svetovalnih storitev (EIAH Hub).

»Večina slovenskih občin je svoje CPS izdelala v okviru razpisa Ministrstva za infrastrukturo v letu 2014. Občina Ankaran, ki je tisto leto šele pričela delovati, svojega CPS ni uspela realizirati v okviru tega razpisa, zato je kasneje iskala druge možnosti sofinanciranja izdelave omenjene strategije. S pomočjo Goriške lokalne energetske agencije smo vzpostavili sodelovanje s SID banko, ki je izkazala interes sofinanciranja izdelave tovrstnih strategij. Sodelovanje s SID banko se je izkazalo za strokovno  in učinkovito sodelovanje. Vse zastavljene aktivnosti so potekale gladko in skladno z dogovorjenim terminskim planom. Z izbiro izdelovalca CPS so se v aprilu pričele načrtovane aktivnosti, ki so v polnem teku. Zaključek in sprejem strategije je predviden za konec leta  2020. Le ta bo predstavljal temelj za urejanje prometne infrastrukture najmlajše slovenske občine.«

SID banka bo z drugimi strankami v procesu izdelave CPS v prvi fazi zagona procesa postavila temelje, kar vključuje ustanovitev delovne skupine, določitev terminskega plana aktivnosti in priprave komunikacijskega načrta. Nato bodo sledili terenski ogledi, izvedbe spletnih anket, intervjujev in delavnic ter analiza stanja. V naslednjih korakih izdelave CPS pa sledijo tudi javna razprava in delavnice ter predstavitev dokumenta na občinski upravi.

SID banka bo s sodelovanjem pri projektu aktivno prispevala k razvoju lokalne infrastrukture ter vsem vključenim partnerjem pomagala pri lažjem razumevanju problematike financiranja lokalnih infrastrukturnih projektov.  

 

"Sodelovanje s SID banko se je izkazalo za strokovno in učinkovito sodelovanje. Vse zastavljene aktivnosti so potekale gladko in skladno z dogovorjenim terminskim planom."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.