Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV – ZO)

Začasni okvir je set poenostavljenih pravil, predpisan s strani Evropske komisije, o državni pomoči za podjetja, ki so utrpela posledice epidemije covid-19, ki jih bomo začasno uporabili tudi pri dodeljevanju kreditov predvidoma do konca leta 2021.

Program SDMKV po začasnem okvirju tako omogoča kredit od 100.000 € do 2-kratnika letne mase plač ali 25 % skupnega prometa, ki ga lahko pridobijo tudi samostojni podjetniki, ki se ga lahko uporabi tudi za kritje stroškov ter povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetniki.
 • Mala in srednje velika podjetja.
 • Velika podjetja.
 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit od 100.000 € do 7.000.000 €.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Ročnost kredita od 1 do 8 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.

Kredit lahko pridobite, če

 • Je izbruh bolezni covid-19 vplival na poslovanje podjetja.
 • Kredit skupaj z drugimi državnimi pomočmi ne sme preseči 2-kratnika letne mase plač ali 25 % skupnega prometa kreditojemalca v letu 2019V nasprotnem primeru kredit skupaj z drugimi državnimi pomočmi ne sme preseči 1.800.000 €.
 • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ni podjetje v težavah na dan 31. 12. 2020 in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Svetujemo in financiramo

Kreditojemalec lahko kredit nameni za izvedbo projekta ali posla, in sicer za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in/ali neopredmetenih sredstev,
 • nabavne vrednosti (stroškov) materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga,
 • stroškov dela,
 • stroškov in povračila stroškov v zvezi z opravljanje dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije covid-19.

Višina državne pomoči je enaka znesku kredita.

Rok in oddaja vloge

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 31. 12. 2021.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.