SID banka bo slovenskim podjetjem zaradi drugega vala epidemije COVID-19 pomagala s prilagojenimi oblikami financiranj ter instrumenti zavarovanj

SID banka bo tudi ob drugem valu epidemije COVID-19 pomagala podjetjem vseh velikosti (mikro, malim in srednje velikim ter velikim podjetjem), vključno s samostojnimi podjetniki in samozaposlenimi, socialnimi podjetji in zadrugami z neposrednimi ter posrednimi oblikami kreditiranja in zavarovanja za ublažitev finančnih posledic epidemije COVID-19.

V sklopu navedenega lahko omenjena podjetja pri SID banki koristijo sredstva naših aktualnih programov neposrednega in posrednega financiranja in zavarovanj:

  • Sklad skladov COVID-19, ki končnim  upravičencem omogoča mikroposojila in sredstva za raziskave razvoj in inovacije.
  • Program RRI 3 namenjen investicijam v raziskave, razvoj in inovacije, prilagojen potrebam podjetij v času epidemije. Program je oblikovan po 3 različnih oblikah državne pomoči (začasni okvir, de minimis in GBER).
  • Neposredno financiranje SID banke v času COVID-19 z namenom lajšanja poslovanja podjetij zaradi posledic epidemije. Možno financiranje obratnih sredstev in investicij.
  • Portfeljske garancije za MSP preko Sklada skladov za investicije in tekoče poslovanje, s čimer podjetja izboljšajo svoj dostop do virov financiranja.
  • Posredno financiranje preko poslovnih bank v sklopu katerega vam je na voljo skupno 200 mio EUR sredstev SID banke.
  • Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije preko Sklada skladov.
  • Program LES 1 namenjen financiranju podjetij iz gozdno-lesne predelovalne industrije.
  • Dopolnitev instrumentov zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz. Razširjen instrument zavarovanj za izvozna podjetja slednjim sedaj omogoča širše pogoje dostopa do ugodnih pogojev poslovanja (daljše ročnosti, višje zavarovalno kritje itd.).
  • Izvajanje poroštvene sheme v imenu in za račun Republike Slovenije, s katerim lahko podjetja preko poslovnih bank unovčijo poroštvo. V SID banki izvajamo posle poroštev po ZDLGPE ter po ZIUZEOP.

Hkrati v SID banki še vedno nadaljujemo izvajanje tudi drugih obstoječih in v tem času uvedenih programov financiranja, namenjenih financiranju izvoza, financiranju občin, celovite energetske prenove javnih stavb in financiranju projektov urbanega razvoja, zelene transformacije in krožne naravnanosti, ki se izvajajo v okviru posojilnih skladov, Sklada skladov SID banke, neposrednega financiranja ter financiranja preko poslovnih bank, ki so vezane na potrebe gospodarstva, interventnosti (proticiklične vloge banke) ter razvojnih priložnosti za naslednje obdobje.

 

Sporočilo za javnost

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.